Podmienky prenájmu

 

Tieto podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme uzavretej medzi auto požičovňou AIRLINER, s.r.o., Lazovná 1487/56, 97401 Banská Bystrica (ďalej len prenajímateľ) a nájomcom vozidla.

 

  1. Zmluva o prenájme

Zmluva o prenájme sa uzatvára na dobu určitú, začínajúc dňom jej podpisu. Zmluva o prenájme zaniká uplynutím dohodnutej nájomnej doby. Dobu nájmu je možné predĺžiť najneskôr do 12 hodín pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o prenájme pôvodne objednaná a prenajímateľ toto predĺženie potvrdí. V takom prípade zostanú nájomcovi zachované všetky podmienky dojednané pri uzavretí zmluvy o prenájme. Ak nedôjde k predĺženiu nájomnej zmluvy, vrátenie vozidla nájomcov neskôr ako v dobe dohodnutej v zmluve, je považované za podstatné porušenie zmluvy o prenájme. Nájomca je v takom prípade povinný platiť nájomné vrátane všetkých ďalších poplatkov v plnej výške až do dňa vrátenia vozidla prenajímateľovi vrátane. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, stráca nájomca dňom, kedy podľa zmluvy o prenájme mal vozidlo vrátiť prenajímateľovi, nárok na obmedzenie svojej zodpovednosti z dojednaných podmienok. V prípade straty alebo zničenia vozidla je nájomca povinný platiť nájomné vrátane všetkých ďalších poplatkov až do doby, pokiaľ stratu alebo zničenie vozidla prenajímateľovi neohlási alebo sa o strate alebo zničení vozidla prenajímateľ inak nedozvedel. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v dobrom technickom stave, v čase a mieste uvedenom v zmluve o prenájme. Všetky zjavné chyby, sťažnosti a pripomienky týkajúce sa prenajatého vozidla musia byť nájomcom uplatnené najneskôr pri prevzatí vozidla a musia byť zaznamenané v zmluve o prenájme. Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi vozidlo vrátane všetkého príslušenstva a dokumentov v dobe a meste uvedenom v zmluve o prenájme a v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu. Vozidlo vrátane dokladov a kľúčov musí prevziať k tomu určený zamestnanec prenajímateľa.

 

  1. Podmienky užívania

Prenajímané vozidlo môžu užívať a riadiť len osoby uvedené v zmluve o prenájme. Nájomca je povinný prenajaté vozidlo užívať výhradne k osobným účelom a dodržiavať pri tom všetky dopravné, colné a iné platné predpisy. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na vozidle nevznikla žiadna škoda a dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke a podmienky a doporučenia stanovené prenajímateľom. Nájomca je povinný zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu, zneužitiu alebo poškodeniu. Najmä je povinný po zaparkovaní nenechávať vo vozidle kľúče a dokumenty k nemu a vozidlo uzamknúť. Porušenie niektorej z týchto povinností je považované za podstatné porušenie zmluvy o prenájme. Nájomca nesmie prenechávať užívanie vozidla inej než v zmluve uvedenej osobe, zúčastňovať sa s vozidlom na pretekoch, súťažiach alebo podobných akciách, používať vozidlo k prevážaniu osôb či majetku za úplatok, používať vozidlo k tlačeniu alebo vlečeniu automobilov, prívesov alebo iných predmetov, používať vozidlo k cestám do štátov na ktoré je upozornený na webstránke www.airliner.sk, a robiť na vozidle zmeny a úpravy. Nájomca nesmie riadiť vozidlo po požití alkoholu, omamných látok, liekov a iných látok, ktoré môžu mať vplyv na vnímanie a schopnosť rekcie, alebo takej osobe prenechávať vozidlo k riadeniu. Nájomca Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k vozidlu za účelom kontroly, či ho nájomca užíva riadnym spôsobom v súlade s podmienkami zmluvy o prenájme. Nájomca je povinný túto kontrolu prenajímateľovi umožniť.

 

  1. Nájomné a poplatky

Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné a všetky ďalšie poplatky uvedené v zmluve o prenájme, ku ktorým sa zaviazal svojím podpisom, riadne a včas. Nájomca osobne zodpovedá za to, že prenajímateľovi zaplatí poplatok za jednosmerný prenájom (ak to bude relevantné), ako sa uvádza v zmluve o prenájme, alebo  ak bude vozidlo odstavené inde, ako na dohodnutom mieste vrátenia bez písomného súhlasu prenajímateľa, prenajímateľom priebežne určovaný poplatok za kilometre prejdené od miesta prenájmu k miestu odstavenia vozidla. V prípade prenájmu dojednaného na dobu dlhšiu ako jeden mesiac bude účtovanie a fakturácia vykonávaná priebežne, spravidla po každých 28 dňoch prenájmu. a) Zložená záloha bude účtovaná po vrátení vozidla. Zložením zálohy nezaniká povinnosť platiť za prenájom. b) Nájomca berie na vedomie možnú zmenu výšky nájomného vzhľadom k nepredpokladaným zmenám nákladov, najmä výšky poistného, cestnej dane atď.

 

  1. Opravy a údržba

Bežné opravy, údržbu vozidla, ako aj pravidelné inšpekčné prehliadky vozidla uskutoční alebo zabezpečí na svoje náklady prenajímateľ. Nájomca je povinný umožniť prevedenie opráv, údržby, inšpekčnej prehliadky vozidla a strpieť obmedzenie v užívaní vozidla v rozsahu nutnom pre ich prevedenie. Nájomca má právo na to, aby mu na dobu takejto opravy alebo údržby bolo prenajímateľom poskytnuté náhradné vozidlo. Náklady spojené s opravou nesie prenajímateľ, okrem prípadov, kedy potreba opravy vznikla v dôsledku nesprávneho používania vozidla alebo v rozpore s obvyklým spôsobom používania alebo porušením podmienok zmluvy o prenájme či už nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil k vozidlu prístup, v takýchto prípadoch nesie náklady na opravu v plnom rozsahu nájomca a ďalej nájomca zodpovedá za škodu v plnom rozsahu, ktorá v dôsledku takejto činnosti vznikne. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady, ktoré sa na vozidle prejavia počas užívania a vyžadujú opravu. Pokiaľ túto povinnosť nájomca bez zbytočného odkladu nesplní, zodpovedá prenajímateľovi za škodu tým spôsobenú a stráca nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre chyby.

 

  1. Zodpovednosť za škodu, poistenie osôb

Prenajímateľ zabezpečuje osobám oprávneným riadiť vozidlo poistenie v rozsahu a podmienok zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Za škody spôsobené na vozidle zodpovedá prenajímateľovi nájomca v plnom rozsahu. Prenajímateľ môže rovnako požadovať od nájomcu náhradu straty na nájomnom vo výške odpovedajúcej výpožičnému poplatku a to až do dňa, kedy mu bude príslušné vozidlo alebo jeho náhrada opäť k dispozícii. Zodpovednosť nájomcu za škodu spôsobenú na vozidle môže byť obmedzená do výšky spoluúčasti, t.j. 5%, minimálne 166 EUR. Zodpovednosť nájomcu však nie je možné obmedziť v prípade, že k poškodeniu, nehode, strate či odcudzeniu vozidla dôjde v dôsledku porušenia podmienok tejto zmluvy o prenájme, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok poistení (bez ohľadu na to, či k porušeniu došlo úmyselne alebo z nedbalosti). Nájomca je v prípade poškodenia akéhokoľvek jednotlivého dielu prenajímaného vozidla, ktoré nebude možné u poisťovateľa uplatniť ako poistnú udalosť (t.j také poškodenie vozidla spôsobené nájomcom, ktoré nie je kryté poistnou zmluvou), zodpovedný za náhradu škody voči prenajímateľovi v plnej výške.  Pokuty vymerané nájomcovi za dopravné priestupky, ktorých sa dopustil s prenajatým vozidlom, škody vzniknuté stratou dokladov, kľúčov alebo náradia k vozidlu vrátane nákladov, ktoré bolo treba vynaložiť na nápravu takto vzniknutých škôd, sú vždy na ťarchu nájomcu. Nájomca je zodpovedný aj za škody vzniknuté na prenajímanom vozidle, ktoré vyjdu najavo dodatočne (tzv. skryté vady) po odovzdaní vozidla prenajímateľovi. Nájomca podpisom na tejto zmluve dáva prenajímateľovi súhlas na dodatočné zúčtovanie nákladov, ktoré vzniknú prenajímateľovi v súvislosti s odstránením dodatočne zistenej  a preukázanej poruchy vozidla.

 

 

  1. Nehoda, poškodenie a odcudzenie vozidla

V prípade dopravnej nehody, poškodenia alebo odcudzenia vozidla alebo jeho časti, poranenia alebo usmrtenia osôb (bez ohľadu na to, či ich zavinil nájomca alebo nie) je nájomca povinný privolať políciu, aby nehodu vyšetrila a o vyšetrovaní, prípadne jeho výsledku, vydala nájomcovi potvrdenie. V prípade akejkoľvek škodovej udalosti je nájomca povinný vyplniť všetky údaje požadované vo formulári „Protokol o nehode“, ktorý obdrží s dokladmi k prenajatému vozidlu. Nepojazdné vozidlo musí byť zabezpečené pred ďalším poškodením alebo odcudzeniu. Nájomca je povinný neodkladne, najneskôr však do 24 hodín, oznámiť prenajímateľovi každú škodovú udalosť týkajúcu sa prenajatého vozidla, poranenia alebo usmrtenia

osôb, ktoré vznikli v dôsledku škodovej udalosti, miesto, kde sa vozidlo nachádza a zaistiť, aby všetky doklady, kľúče a ďalšie dokumentácie vzťahujúce sa k vozidlu a škodovej udalosti, vrátane vyplneného formulára „Protokol o nehode“, boli neodkladne odovzdané prenajímateľovi. Nájomca je povinný poskytnúť polícii, prenajímateľovi a jeho poisťovacej spoločnosti všetku pomoc a spoluprácu potrebnú k úplnému prešetreniu škodovej udalosti spojenú s jej likvidáciou, prípadne s jej súdnym prejednávaním.

 

  1. Vrátenie vozidla

Nájomca je povinný zaparkovať vozidlo na vyhradené parkovacie miesta. Pri vrátení vozidla je povinný vybrať doklady od auta a priniesť ich prenajímateľovi aj s kľúčom, prípadne GPS alebo iným externým doplnkom.

 

  1. Ostatné

Prenajímateľ zodpovedá nájomcovi alebo tretím osobám len za straty a škody, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s prenajatým vozidlom alebo s jeho používaním, spôsobené zavinením alebo nedbalosťou prenajímateľa. Všetky takéto straty alebo škody musia byť prenajímateľovi oznámené do 24 hodín od ich vzniku. Pri prekročení rýchlostného limitu nad hranicu 150 km/h, je prenajímateľ oprávnený udeliť zmluvnú pokutu vo výške zábezpeky vozidla. Nájomca berie na vedomie aj všetky upozornenia uverejnené na webstránke www.airliner.sk. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi zmenu sídla spoločnosti, bydliska, prípadne iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie záväzkov vyplývajúce z jeho zmluvy. Nájomca súhlasí s tým, aby údaje z tejto zmluvy o prenájme vrátane jeho osobných údajov boli spracované a uchované v databáze prenajímateľa. Pre prípad, že bude potrebné overiť alebo potvrdiť solventnosť nájomcu, nájomca súhlasí, aby k tomu boli využité, prípadne poskytnuté tieto jeho osobné údaje, tretej osobe, Nájomca je pre prípad svojho omeškania s vrátením vozidla prenajímateľovi v stanovenom termíne a na určenom mieste uzrozumený s tým, že prenajímateľ ohlási toto vozidlo ako stratené alebo odcudzené policajným orgánom, prípadne podá žalobu na vydanie veci u príslušného súdu s tým, že dôsledky, ktoré z takejto skutočnosti môžu pre neho vyplynúť, nesie výlučne nájomca. Ak nájomca používa vozidlo v rozpore s dojednanými podmienkami alebo spôsobom, ktorým spôsobuje prenajímateľovi škodu, alebo ktorým prenajímateľovi hrozí značná škoda, má prenajímateľ právo vypovedať zmluvu o prenájme a táto výpoveď nadobúda účinnosť v okamihu doručenia výpovede nájomcovi. Prenajímateľ môže zmluvu vypovedať rovnako v prípade, že nájomca neplatí nájomné v dohodnutých čiastkach a termínoch. V záležitostiach, ktoré nie sú touto zmluvou o prenájme (a Podmienkami) výslovne upravené, nájomný vzťah sa riadi príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

UPOZORNENIE: Prosím nezabúdajte vyberať doklady z vozidla! V prípade, krádeže vozidla a nevrátenia dokladov prenajímateľovi, bude nájomcovi vyúčtovaný reverz (poníženie poistného plnenia) podľa všeobecných poistných podmienok.